דלג לתוכן

ועדת יועצים

ועדת יועצים

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים הקיים של המועצה המקומית סביון – הודעה בדבר הארכת מועד

המועצה המקומית סביון (להלן: "המועצה"), מתכבדת בזאת להודיע כי המועד האחרון להגשת מועמדות במסגרת ההליך קול קורא 24/21 נדחה ליום 15.3.22 בשל הוראות משרד הבריאות והחשש מהתפרצות נגיף הקורונה.

הזמנה ליועצים/מומחים להיכלל במאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור מכרז בהתאם להוראות משרד הפנים

 

מועצה מקומית סביון (להלן: "הרשויות") מפרסמת בזאת הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של המועצה לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016  – התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז כפי שיהא מעת לעת.

הגשת הבקשה להיכלל במאגר הרשות תעשה באופן המפורט במסמכי ההזמנה לרבות עמידה בתנאי הסף שם וצירוף כלל המסמכים הנדרשים

את מסמכי ההזמנה ניתן להוריד באתר האינטרנט של הרשות ולהגיש במעטפה סגורה לגזברות המועצה. 

התקשרויות
סוג ספקתאריךקבצים נלווים
תוספת לרשימת יועצים מאושרים5.8.20לחץ כאן
רשימת יועצים מאושרים30.7.19 לחץ כאן 
רשימת בעלי מקצוע מאושרים30.4.19לחץ כאן
אדריכלים19.3.19לחץ כאן
משכ"ל22.8.22לחץ כאן