דלג לתוכן

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה.

אין בו כדי להטיל על מועצה המקומית סביון ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה המקומית סביון חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

מועצה מקומית סביון ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור למועצה מקומית סביון אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה מקומית סביון ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.​