דלג לתוכן

תמיכות

רקע

נוהל תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות, למוסדות ציבור שונים הפועלים ככלל בתחומה המוניציפלי של הרשות לרוב בנושאי: חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב, וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

נוהל זה מכוון לקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

תבחינים

  • לחוברת בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 – לחץ כאן
  • למידע בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 – לחץ כאן
  • לחוברת בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021 – לחץ כאן
  • למידע בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021 – לחץ כאן
  • למידע בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות וגופים העוסקים בפעילות צבא והנצחה – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות ספורט – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות נוער – לחץ כאן 
 

תמיכות 2022

1. לחוברת בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 – לחץ כאן

2. למידע בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022 – לחץ כאן

תמיכות 2021

תמיכות 2020

המועצה מזמינה מוסדות ציבור הפועלים בתחומי סביון להגיש בקשות לתמיכה בנושאים שונים. את הבקשות יש להגיש עד ה-20.2.2020 בשעה 14:00 במשרדי המועצה.

למידע נוסף לחצו כאן 

לתבחינים למתן תמיכות לחצו כאן

לטופס בקשת תמיכה לשנת 2020 לחצו כאן

פרוטוקול ועדת תמיכות

פרוטוקול ישיבת מועצה לאישור חלוקת תמיכות

אישור המועצה לחלוקת תמיכות 2020 – פרוטוקול 5.20 מיום 6.5.20

תמיכות