תמיכות

רקע

נוהל תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות, למוסדות ציבור שונים הפועלים ככלל בתחומה המוניציפלי של הרשות לרוב בנושאי: חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב, וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

נוהל זה מכוון לקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

תבחינים

  • למידע בנושא תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019 – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות וגופים העוסקים בפעילות צבא והנצחה – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות ספורט – לחץ כאן
  • לחוברת תבחינים לעמותות נוער – לחץ כאן

תמיכות