דלג לתוכן

צו ארנונה וועדת ערר ארנונה כללית

צו ארנונה

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

משרד הפנים, קבע הגדרות ברורות, תיאור תפקיד ופירוט סמכויות של  "ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית".

  • לחוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות  בנושא ועדת ערר (עמ' 278), לחץ כאן 
  • לריכוז החלטות ועדת ערר מועצת סביון, לחץ כאן

פניות לוועדת ערר

פניות לוועדת ערר יעשו אך ורק בכתב.

ניתן לפנות לוועדת הערר ולמסור מסמכים, באמצעות מזכירת הועדה הגב' בת שבע בארט,

במשרדי המועצה בשעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00-16:00 יום ד': 8:00-14:00, 16:00-19:00

או באמצעות דוא"ל batshevab@savyon.muni.il

יש לוודא קבלת המסמך המועבר בדוא"ל בטלפון­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 8001*