דלג לתוכן

בקשה להנגשה פרטנית למוסדות חינוך

הורים יקרים

במידה וילדכם לומדים במוסד חינוך של הרשות המקומית, כולל גן ילדים אשר באחריות הרשות, ובמידה וילדכם או הורה/ אפוטרופוס הילד זקוקים להנגשה, ניתן להגיש בקשה לרשות במסגרת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה".

מצורף מסמך של משרד החינוך המבהיר את מהות ההליך .

 

כדי להניע את ההליך, על הורה/ אפוטרופוס התלמיד להגיש את  טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

את הטפסים יש לשלוח לתמי בן נביא מנהלת אגף חינוך במועצה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעים הבאים:

באמצעות מייל לכתובת : hinochdep@savyon.muni.il

באמצעות פקס: 077-9707862

ניתן להביא את הטפסים בימים א'-ג', ה' בין השעות 10:00 – 15:00, ד' 10:00-13:00, 16:00-18:00 למחלקת חינוך, קהילה וספורט.

רצ"ב רשימת טפסים נדרשים להגשת הבקשה להנגשה פרטנית ע"י ההורים:

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1

לינק לנספח

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 2

לינק לנספח

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

 

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 4

לינק לנספח

אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 5

לינק לנספח

טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטנית

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

 

 

 

מצ"ב רשימת הטפסים המלאה הנדרשת להגשה לצורך מימון הנגשה פרטנית למשרד החינוך.

רשימה זו הינה עבור המטפלים בנושא במחלקת החינוך במועצה:

 לחצו כאן לנספחים של הטבלה להלן

מס'

שם הנספח

האחראי למילוי וחתימה על המסמך

נספח מס' 1

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 2

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:

 מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים

מוגבלות בראייה – בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז

לקויות למידה – אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד

שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה

 

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 3א'

טופס בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג טכנולוגיה מסייעת

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 3ב'

טופס אישור הציוד על ידי הממונה המקצועי על יישום החוק (לפי העניין) על קבלת הציוד ( לפני החלוקה)

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 4

אישור הורים על קבלת התאמות הנגשה טכנולוגיות

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 5

טופס ערר על החלטת הרשות להתאמות נגישות מסוג טכנולוגיה מסייעת פרטנית

הורה/ אפוטרופוס התלמיד

נספח מס' 6

טופס מיפוי הנגשת ריהוט מותאם ואביזרי עזר

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח 6א'

בקשה לריהוט מותאם ואביזרי עזר לתלמיד

למילוי ע"י הרשויות השונות/ אנשי מקצוע

 

נספח מס' 7

 

תרשים זרימה של הליך בקשה עד לאישור הנגשה פרטנית