הודעה על הגשת בקשה

לתמיכה לשנת 2023

המועצה המקומית סביון מזמינה מוסדות ציבור, כמוגדר בנוהל תמיכות של משרד הפנים, הפועלים בתחום המוניציפאלי של המועצה המקומית סביון, להגיש בקשות לתמיכה, בתחומים הבאים:

     עמותות נוער

     עמותות ספורט

     עמותות בנושא רווחה

     בקשות לתמיכה תוגשנה באמצעות טפסים שנועדו לכך, באתר המועצה המקומית

     https://bit.ly/3Q849AF

     הכוללים: תבחינים עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006.

     את הבקשות יש להגיש לא יאוחר מיום 5.2.2023 עד השעה 12:00 בצהריים.

     אי עמידה בלוח הזמנים ואי מסירת כל המסמכים הנדרשים, עלולה לגרום לאי קבלת תמיכה בשנת 2023.

     יודגש כי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                     מוטי לנדאו

                                                                                                    ראש המועצה                                                                                         

 

 

הודעה על הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2023.pdf