הקלטות

כל ישיבות מליאת המועצה מוקלטות ומתועדות. בשל גודלם של הקבצים לא ניתן להעלותם לאתר.

ניתן לקבל תקליטור עם הקלטת ישיבות המועצה, על ידי פניה בכתב למחלקת השירות לתושב.