חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

דוח חופש המידע שנים 2014/15 – סביון

דוח חופש המידע שנים 2016/17 – סביון

 

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1/9/1999.

 איזה מידע לא?

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

 מי הממונה על החוק?

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

 מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

 העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

 נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
← אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
← אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
← אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, לתקליטור – 2.5 ש"ח.
← סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה 150 ₪.

את אגרת בקשת המידע יש לשלם בהמחאה ע"ס 20 ₪ לפקודת מועצה מקומית סביון. את ההמחאה ניתן להעביר לנציבות תלונות הציבור וחוק חופש המידע, מועצה מקומית סביון ברחוב השקמה 8.
בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

 מתן פטורים – הבהרות

← מידע אישי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי – יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
← אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

 התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר , תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
משלוח טופס הפניה הינו הסכמה להתחייבות.

שובר תשלום עבור אגרת בקשה על סך 100 ₪ ישלח במידה ואינך פטור\ה מתשלום. הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום.
מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה.
מסמכים נלווים לפניה יש לשלוח בנפרד בדואר אלקטרוני.

 ישום חוק חופש המידע במועצה מקומית סביון

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגברת מירי לוין רו"ח, הממונה על חוק חופש המידע – miril@savyon.muni.il.

 דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת המועצה באתר המועצה בכל מדורי המחלקות ובדף הלשכה את הדו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותן וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע במועצה. הדו"ח עומד לעיון הציבור בארכיון המועצה.

 

הממונה על חוק חופש המידע במועצה:

מירי לוין רו"ח, גזברית המועצה

פניות באמצעות הדוא"ל: miril@savyon.muni.il

קבלת קהל: ימים א-ה, שעות 10:00-12:00, מחלקת גזברות

 

** לאתר חוק חופש המידע (להסברים נוספים על החוק ועיון במאגר התשובות) – לחץ כאן

*** להורדת קובץ "בקשה לקבלת מידע" – לחץ כאן