תקציב ודוחות כספיים

תקציב המועצה

אישורי תקציב מועצת סביון, חתומים בידי הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, הגב' רות יוסף

שנת כספים קבצים לצפייה
 2011 לחץ כאן
 2012לחץ כאן
 2013לחץ כאן
 2014לחץ כאן
 2015לחץ כאן
 2016לחץ כאן
 2017לחץ כאן

דוח שנתי מבוקר

דוחות שנתיים מבוקרים חתומים, כפי שהוגשו למחלקה לביקורת ראיית חשבון במשרד הפנים, ע"י רואה חשבון ממונה

שנת כספים קבצים לצפייה
2009לחץ כאן
2010לחץ כאן
 2011 לחץ כאן
 2012לחץ כאן
 2013לחץ כאן
 2014לחץ כאן
 2015לחץ כאן
 2016לחץ כאן
 2017לחץ כאן

צו ארנונה

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007.

המועצה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.

שנת כספים קבצים לצפייה
2009 לחץ כאן
2010 לחץ כאן
 2011 לחץ כאן
 2012 לחץ כאן
 2013 לחץ כאן
 2014 לחץ כאן
 2015 לחץ כאן
 2016 לחץ כאן
 2017לחץ כאן  ,  אגרת שמירה
2018לחץ כאן