חדשות ועדכונים

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והם משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים. נוסח מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין, נמצא באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il.

תעריף אחוד לשירותי מים וביוב החל מיום 1.1.2016

הכללים החדשים קובעים כי התעריף לא יופרד יותר לחיוב עבור מים וחיוב עבור ביוב. התעריפים החדשים כוללים תעריף אחד לאגרות מים וביוב.

בהתאם לכללים אלו בוצע תיקון בחשבון התושבים באגרת הביוב החל מהחשבון השני לשנת 2016 (חודשי צריכת מים 1-2/2016).

בימים אלו נשלח החשבון הרביעי לשנת 2016 (חודשי צריכת מים ואגרת ביוב

5-6/2016 ובו מופיע זיכוי רטרואקטיבי בגין הקטנת תעריף אגרת ביוב לחודשים ינואר-אפריל 2016.

תעריפי המים לצריכה ביתית נחלקים לשני תעריפים – תעריף ל"כמות מוכרת" ותעריף ל"כמות נוספת".

הכמות המוכרת לנפש היא 3.5 מ"ק לחודש. במידה ולא התקבל דווח על מספר הנפשות בנכס, תחושב כמות הצריכה המוכרת לפי שתי נפשות – מספר הנפשות המינימלי ליחידת דיור.

"כמות נוספת" היא כמות המים שנצרכה מעבר לכמות המים המוכרת.

תעריפי מים וביוב