גזברות

מחלקת גזברות אמונה על מכלול נושא הכספים: גבייה, ספקים, הנהלת חשבונות, חשבות שכר וכוח אדם.

תפקידה לשמור על המשאבים הכספיים של הרשות המקומית תחת פעולות החוק וניהולם הנכון של משאבים אלה תוך שמירה מלאה על החוקים הנוגעים בדבר. הגזברות תשמור על האיזון בין ההכנסות להוצאות כדי שיהיה באפשרות הרשות בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאית מלאה.

מחלקת הגזברות תדאג להפעלתם הנכונה של כל היחידות המקצועיות בתחום הכספים, החשבונאות והתקציבים, כך שיהיה באפשרותה לספק למחלקות שרותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים. ידע ומידע זה מהווה את הבסיס לקבלת החלטות במחלקות על בסיס שיקולים כלכליים נאותים ומהווה מידע לקובעי המדיניות ברשות לקביעת מדיניותם.

מידע ליצירת קשר

מנהל המחלקה: גזברית והממונה על חוק חופש המידע במועצה, מירי לוין רו"ח
טלפון: 03-7370903 פקס: 1533-7370903 מייל: miril@savyon.muni.il כתובת: השקמה 8, סביון קבלת קהל: ימי א' וג' בתיאום טלפוני מראש

צוות האגף